RODO

Administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 punkt 7 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych- dalej RODO) jest F.R.K. ”Intra-Cordis” Sp. z o.o., Henryka Sienkiewicza 48, 41-800 Zabrze, NIP:  648-22-79-971, KRS: 0000074521, Telefon: (32) 3735650, E-mail: intra@frk.pl dalej zwana Spółką.

W Spółce umocowano osobę odpowiedzialną za nadzór na przetwarzaniem danych osobowych Pełnomocnika ds. ochrony danych Panią Patrycję Cholewińską, e-mail: patrycja@frk.pl, tel. (32) 3735650, z którą można kontaktować się zawsze w razie wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych.


W zależności od celu przetwarzania danych osobowych Państwa dane będziemy przetwarzać w dedykowanym minimalnym zakresie oraz na podstawie przepisów ustaw szczegółowych (lex specialis) jak i RODO. Niezależnie od powyższego mają Państwo:

 • Prawo poznania celu przetwarzania Państwa danych oraz podstawy prawnej przetwarzania. Spółka przetwarza dane w poniżej wskazanych celach:
  – REKRUTACJI KANDYDATÓW DO PRACY,
  – WSPÓŁPRACY PRACOWNIKÓW / OSÓB POWIĄZANYCH Z PRACOWNIKIEM,
  – PROWADZENIA WSPÓŁRACY Z KONTRAHENTEM/ POTENCJALNYM KONTRAHENTEM / OSOBĄ POWIĄZANĄ
 • prawo dostępu do treści swoich danych – możecie Państwo zawnioskować o udzielenie informacji jakie Państwa dane znajdują się w naszym posiadaniu;
 • prawo do poprawiania swoich danych – w przypadku gdy stwierdzicie, że posiadane przez nas dane na Państwa temat są niedokładne lub niekompletne, możecie Państwo zawnioskować o ich zmianę;
 • prawo do żądana usunięcia swoich danych – możecie Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się u nas o ile zezwoli na to prawo;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – jeżeli uznacie Państwo, że zakres danych jakie przetwarzamy jest zbyt szeroki macie prawo do żądania ograniczenia tego zakresu. Jednak w przypadku przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa to prawo nie przysługuje;
 • prawo do zgłoszenia sprzeciwu – mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec dalszego przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych – możecie się Państwo od nas domagać przekazania Państwa danych do innego podmiotu (w szczególnych przypadkach opisanych w art. 20 RODO tzn. tylko danych dostarczonych Administratorowi przez Państwa, które są przetwarzane na podstawie zgody i mają postać elektroniczną);
 • prawo do uzyskania kopii danych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO;
 • jeżeli przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadnione interesy Spółki), mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych opartego na tej podstawie;
 • prawo do bycia nieprofilowanym w rozumieniu art. 22 ROOD. Spółka informuje, że w żadnym przypadku przetwarzania nie profiluje osób fizycznych;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (www.uodo.gov.pl);


Niektóre z powyższych praw mogą być ograniczone w stosowaniu w zależności od kontekstu przetwarzania danych.

 
W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych, opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które w szczególności mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
Dane Osobowe przetwarzane są między innymi na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa czy przykładowo w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy. W każdym przypadku przetwarzania danych będziemy wyraźnie informować o podstawie prawnej tego przetwarzania.

 

KANDYDACI DO PRACY

 

Pani / Pana dokumenty zostaną przeanalizowane przez pracowników naszego działu właściwego ds. pracowniczych z najwyższą starannością w najbliższym możliwym terminie. Informujemy, że w sprawie pracy w Spółce kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Pragniemy jednocześnie poinformować, jakie dane zbieramy i dlaczego oraz jak ich używamy w procesach rekrutacji.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 22 (1) § 1 Kodeksu pracy, a ich podanie jest dobrowolne lecz niezbędne do uczestnictwa w procesach rekrutacyjnych organizowanych przez Spółkę. W kwestionariuszu osobowym wyraźnie oznaczone pola będę informować, które dane należy wpisać obligatoryjnie, a które są absolutnie dobrowolne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udziału w procesie rekrutacyjnym na który Państwo aplikują oraz – w przypadku wyrażenia na to zgody – w dalszych procesach rekrutacyjnych prowadzonych w przyszłości przez Spółkę. Przytoczona zgoda może wyglądać następująco:

„Na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO wyrażam dobrowolną zgodę na wykorzystanie danych z przesłanego dokumentu CV na potrzeby przyszłych rekrutacji do czasu wycofania niniejszej zgody.”

WAŻNE! W dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonych zgód, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano do czasu ich cofnięcia. Żądania odwołania zgody lub realizacji swoich praw można kierować na adres Spółki.

Jeśli wyraża Pan/Pani chęć wzięcia udziału w rekrutacji, proszę o przesłanie swojej oferty na adres: intra@frk.pl

W przypadku wysyłki danych osobowych innych niż Państwa imię i nazwisko, data urodzenia, wskazane przez Państwa dane kontaktowe, informacje na temat wykształcenia, kwalifikacji zawodowych i przebiegu dotychczasowego zatrudnienia podstawą prawną przetwarzania jest również Państwa dobrowolna zgoda.

Dodatkowo może się zdarzyć sytuacja, w której Państwa dane przetwarzane będą również na podstawie prawnie usprawiedliwionych celów Spółki (np. monitoring wizyjny siedziby Spółki) na podstawie art. 6 ust. 1 litera f RODO. WAŻNE! Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych opartych na tej podstawie.

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć w szczególności następujący odbiorcy danych:
• upoważnieni pracownicy oraz usługodawcy Spółki (np. zewnętrzne doradztwo personalne), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych,
• podmioty serwisujące systemy informatyczne Spółki,
FUNDACJA ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI 

 

Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Państwa danych osobowych są zobowiązane do zachowania w poufności tych danych.

Administrator nie profiluje kandydatów do pracy, ani nie podejmuje decyzji o zatrudnieniu w sposób zautomatyzowany w rozumieniu art. 22 RODO- decyzje podejmowane jedynie na bazie zautomatyzowanych procesów przetwarzania. Państwa dane nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez okres:
a) nie dłuższy niż przez czas trwania procesu rekrutacji, na który Państwo aplikują (do 6 miesięcy po jej zakończeniu);
b) do momentu wycofania zgody – w razie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych również w dalszych procesach rekrutacyjnych;

Po upływie okresu podanego w pkt a) lub po wycofaniu zgody Państwa dane osobowe nie będą już przetwarzane, ale mogą być przechowywane w celu ochrony przed roszczeniami związanymi z przetwarzaniem Państwa danych osobowych – do upływu okresu przedawnienia tych roszczeń. Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw, dane zostaną automatycznie usunięte, co automatycznie wykluczy Państwa z udziałów w procesach rekrutacyjnych Spółki.KONTRAHENT/POTENCJALNY KONTRAHENT /OSOBA POWIĄZANA


W przypadku gdy zostaną Państwo naszymi Klientami lub podejmą Państwa działania w tym kierunku, Państwa dane będą wykorzystane podczas rozmów handlowych w celu realizacji sprzedaży (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dotyczy to w szczególności danych reprezentantów, danych o płatnościach, miejscu dostawy towaru, osób upoważnionych do realizacji zlecenia, wystawienia dokumentów sprzedaży oraz umożliwienia Państwu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji.

W przypadku gdy zostaniemy Państwa klientem, Państwa dane będą wykorzystane w celu przykładowo realizacji procesu zakupu (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO). Dotyczy to w szczególności danych o płatnościach, danych adresowych nadawcy, osób upoważnionych do realizacji zlecenia.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak  ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i prowadzenia rozmów handlowych. Państwa dane związku z prowadzoną dzielnością Spółki mogą zostać przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym- w odpowiednich przypadkach będzie to jasno określone podczas rozmów handlowych czy w zawieranej umowie.


JAKIE DANE GROMADZIMY?
Gromadzimy i wykorzystujemy Państwa dane osobowe w zakresie niezbędnym w ramach naszej działalności, w szczególności w stosownych przypadkach:
• dane identyfikacyjne (np. imię i nazwisko),
• dane kontaktowe (np. adres pocztowy i adres e-mail, numer telefonu),
• status podatkowy (np. identyfikator podatkowy),
• dane finansowe (np. rachunek zysków i strat, dokumenty PIT),
• dane bankowe (np. dane rachunku bankowego),
• dane szczegółowe dotyczące naszej współpracy,
• monitorowanie wideo (np. monitoring obiektów Spółki).

NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE:

Podstawa przetwarzania Państwa danych wynika z celu w jakim są one przetwarzane tzn. Państwa dane osobowe podane w związku z zamówieniem czy chęcią przystąpienia do negocjacji lub realizacją naszego zamówienia przetwarzamy w celu realizacji umowy handlowej w tym dostawy, ubezpieczenia czy gwarancji.

KOMU UDOSTĘPNIAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE?
Chcąc zrealizować wyżej wymienione cele możemy przekazać Państwa dane osobowe:
• usługodawcom (np. wywiadowniom gospodarczym, firmom doradczym, firmom wspomagającym nasz system informatyczny), którzy wykonują usługi w naszym imieniu oraz spółkom zależnym (dotyczy danych Kontrahentów i potencjalnych Kontrahentów);
• firmom transportowym;
• firmie świadczącej dla nas usługi dostawy i utrzymania naszego serwisu internetowego (osoby korzystające z usług tego serwisu);
• organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, wojskowym lub organom publicznym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo;
• ubezpieczycielom;
• niektórym osobom wykonującym regulowane zawody, takim jak prawnicy czy audytorzy.
• W odpowiednich przypadkach FUNDACJI  ROZWOJU KARDIOCHIRURGII IM. PROF. ZBIGNIEWA RELIGI (https://frk.pl/przetwarzanie-danych.html)

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE?

Państwa dane osobowe przechowujemy przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub inny okres uzależniony od celu przetwarzania, w szczególności: dane pozyskane na potrzeby realizacji sprzedaży / zakupu będą przechowywane przez okres realizacji umowy; po tym okresie Państwa dane będziemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 10 lat; dane pozyskane na podstawie monitoringu wizyjnego terenów/zakładów których właścicielem jest Spółka będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rejestracji.

 

OSOBY POWIĄZANE

Z niektórych przyczyn możemy gromadzić informacje dotyczące Państwa nawet gdy nie współpracujemy z Państwem bezpośrednio. Może to mieć miejsce na przykład w sytuacji gdy Państwa dane są przekazywane przez naszych Klientów w szczególności jeżeli są Państwo:

 • pracownikami;
 • poręczycielami;
 • przedstawicielami prawnymi (pełnomocnikami);
 • stroną np. w procesie reklamacji;
 • członkami rodziny pracowników/ kontrahentów;
 • są Państwo w bazach firmy współpracujących ze Spółką;

 

Podstawą prawną tych działań są prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Spółkę (art. 6 ust.1 lit. f RODO) – mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych ze swoją szczególną sytuacją – wobec przetwarzania swoich danych opartych na tej podstawie.